Reorganització Neuro-Funcional

La Reorganització Neuro-funcional és un mètode global de desenvolupament neuro-sensorial elaborat per Beatriz Padovan, pedagoga i logopeda brasilera amb més de 25 anys d’experiència i d’investigació. S'ha basat en els treballs pedagògics de Rudolf Steiner, sobre la interdependència entre caminar, parlar i pensar; i en les investigacions del neuròleg neuro-cirurgià nord-americà Temple Fay sobre la reorganització neurològica. Es treballa amb el procés evolutiu de tot ésser humà (ontogènesi), que és el mateix que el de l’evolució de les espècies (filogènesi), el qual forma part del nostre programa genètic.
Els nostres sentits (tacte, equilibri, oïda, olfacte, vista,...) són les antenes que utilitza el sistema nerviós per comunicar-nos amb el món exterior. Però si es dóna un processament inadequat de la informació, ens pot provocar dificultats en l’orientació espacial, en l’organització de respostes motrius, en la parla i el llenguatge, en l’elaboració del pensament, en els aprenentatges, en el maneig de les emocions, en les relacions socials, en el trobar el nostre lloc en la família, etc.

La Reorganització Neuro-funcional ens porta a trobar i obrir noves vies neurològiques i/o a reorganitzar les que es troben mal integrades o poc madures.

Aquest mètode pot ajudar a persones amb dificultats de parla i/o de llenguatge, d’aprenentatge de la lecto-escriptura, a qui  alguna discapacitat, i a tothom que vulgui millorar aspectes de la seva vida en general o alguna aptitud en concret (millorar l’eficàcia en algun esport, a la feina, en la comunicació, a nivell corporal, motriu, emocional, intel·lectual, d’organització, etc.). També a qui per motius d’accident o malaltia ha perdut alguna facultat.

Mostrant 1 resultat