Kinesiologia

El terme "kinesiologia" engloba un amplia gamma de sistemes de diagnòstic i curació, els quals utilitzen una tècnica comú anomenada "prova muscular". Aquesta prova va ser ideada pel quiropràctic nord-americà George Goodheart que va passar molts anys desenvolupant i perfeccionant la kinesiologia aplicada (KA). La KA és practicada per osteòpates, quiropràctics, dentistes i alguns metges amb l'objectiu de restablir la salut i l'equilibri dels sistemes corporals i millorar el rendiment de músculs i nervis. Això s'aconsegueix tractant els problemes de dieta incorrecta o toxicitat química, corregint qualsevol dany estructural, equilibrant el flux energètic i desfent nòduls mitjançant el massatge.

Amb el pas del temps s'han desenvolupat diferents tipus de kinesiologies, una de les més comuns ha estat la del Dr. Allan Beardall, que a principis dels 80 creà la Kinesiologia Clínica (o biodinàmica humana), basada en 300 noves proves musculars i aconseguint un plànol que contenia tots els músculs del cos humà, els meridians, els òrgans associats i els reflexes. Beardall considerava que el cos humà era un "ordinador biològic" en el qual els músculs compleixen la funció de microcircuits, i a l'igual que una senyal elèctrica pot estar "connectada" o "desconnectada", els músculs poden ser "forts" o "febles". Una de les innovacions del doctor va ser el "circuit tancat", de forma que la informació sobre cada un dels músculs dèbils es guarda al cos, facilitant la valoració i el kinesiòleg pot accedir als aspectes emocionals, físics o químics del pacient.

Mostrant 5 resultats